top of page

        เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด ซึ่งกำหนดความร่วมมือไว้ดังนี้

  1. ความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  2. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

  3. ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  4. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

  5. การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ +66 (0) 2579 0113, +66 (0) 2942 8500-11
เว็บไซต์ www.ku.ac.th

http://kulc.lib.ku.ac.th/kugreencampus/

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
เว็บไซต์ http://www.deqp.go.th/

กระทรวงพลังงาน
ที่อยู่ 555/2, สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ศูนย์ Energy Complex อาคาร บี ชั้น 3, 
ถนนวิภาวดีรังสิต, แขวงจัตุจักร เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02 140 6286
เว็บไซต์ www.energy.go.th

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน): TGO
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้ง วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-9790 | โทรสาร : 02-143-8400 | อีเมล์ : info@tgo.or.th
เว็บไซต์ www.tgo.or.th

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 02-734-9022-3, 089-893-9397
โทรสาร 02-734-9021
e-mail : tla2497@yahoo.com
เว็บไซต์ tla.or.th/

หน่วยงานความร่วมมือ 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศาสตร์) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10903  

 โทรศัพท์ 0-2942-8616  ภายใน 1477 โทรสาร 0-2940-5834

เว็บไซต์ www.lib.ku.ac.th
http://lib.ku.ac.th/kugreenlibrary/

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2800-2680-9 ต่อ 4265
E-mail : liwww@mahidol.ac.th
เว็บไซต์  http://www.li.mahidol.ac.th

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-2929  

โทรสาร : 0-2215-3617, 0-2218-2907
E-mail : webmaster@car.chula.ac.th
เว็บไซต์ http://www.car.chula.ac.th

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-7444, 0-2504-7445  

โทรสาร : 0-2503-3600 มือถือ : 08-7100-1983
เว็บไซต์ http://www.library.stou.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202541 โทรสาร : 043-202543 
E-mail : library@kku.ac.th
เว็บไซต์ http://www.library.kku.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5387-3194, 0-5387-3203 

โทรสาร : 0-5349-9003
E-mail : mjulibrary@mju.ac.th
เว็บไซต์ http://www.library.mju.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5391-6330-1, 0-5391-6316  โทรสาร : 0-5391-6314
E-mail : library@mfu.ac.th
เว็บไซต์ http://www.mfu.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2579-1111 ต่อ 1208, 1177, 1190 

โทรสาร : 0-2579-1111 ต่อ 1290
E-mail : library@spu.ac.th
เว็บไซต์ http://www.library.spu.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-334, 0-7567-3351, 0-7567-3360 

โทรสาร : 0-7567-3376
E-mail : clm@wu.ac.th
เว็บไซต์ http://www.clm.wu.ac.th

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2697-6260, 0-2697-6262, 0-2697-6251, 0-2697-6257  โทรสาร : -
E-mail : library@utcc.ac.th
เว็บไซต์ http://www.library.utcc.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2244-5306
E-mail : vl@dusit.ac.th
เว็บไซต์ http://www.arit.dusit.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 044-521388  โทรสาร : 044-521388-106
E-mail : kosin@live.com
เว็บไซต์ http://www.library.srru.ac.th

มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R)
333 Lao Peng Nguan 1 Tower 20B Vibhavadee-Rangsir Rd., 
Chatuchak Bangkok,Thailand 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-272-1552-3  โทรสาร : - 02-272-1551

มือถือ : 089-133-5644
E-mail : pajaraporn3rf@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.facebook.com/3RFoundation/info

ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ :  045-814676  โทรสาร : 045-814677
E-mail : prsisaket@gmail.com
เว็บไซต์  http://www.pao-sisaket.go.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ :  0-5388-5903, 0-5388-5917  โทรสาร : 0-5388-5900
E-mail : thaya_t@cmru.ac.th
เว็บไซต์  http://www.arit.cmru.ac.th

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
เว็บไซต์ http://main.library.tu.ac.th/pueyr/

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3530-3533
เว็บไซต์ http://www.clm.up.ac.th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตึก31ชั้น2เลขที่ 1 อาคาร 22 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

เว็บไซต์ http://www.arit.ssru.ac.th/

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เว็บไซต์ http://www.baac.or.th/

 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถ.รังสิต – นครนายก (คลอง 5)
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร: 02-5771028–30 
เว็บไซต์ http://eaulib.eau.ac.th

โรงเรียนนายเรือ
204 โรงเรียนนายเรือ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th/

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2147

เว็บไซต์ http://library.kmutnb.ac.th/th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ : 055-216386  โทรสาร : 055-216386
E-mail : lib_pibul@live.psru.ac.th
เว็บไซต์ http://www.library.psru.ac.th

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2298-5637
E-mail : info@deqp.go.th
เว็บไซต์ http://www.deqp.go.th

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 20 บี ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ :  0-2272-1552-3, 0-2618-8251-2 

โทรสาร : 0-2272-1551
E-mail : recycle@tipmse.or.th
เว็บไซต์  http://www.tipmse.or.th

ห้องสมุดอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
Email : hsuphanpong@gmail.com
เว็บไซต์ http://sirindhornpark.or.th/2014/TH/

สำนักบรรณสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ :  0-2727-3737  โทรสาร : 0-2375-9026
E-mail : services@nida.ac.th
เว็บไซต์  http://www.library.nida.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ / แฟกช์ : 076-240221
เว็บไซต์ http://lib.pkru.ac.th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-1967,0-2529-1976

เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เลขที่ 38 ม. 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

เว็บไซต์ http://lib.pbru.ac.th/th/

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358 
เว็บไซต์ http://www.library.msu.ac.th/web/

 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 02-997-2222 ต่อ 3461 
เว็บไซต์ http://library.rsu.ac.th/index1.html

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-2352 โทรสาร 0-7428-2398

เว็บไซต์ https://clib.psu.ac.th/

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

เว็บไซต์ http://www.lib.nu.ac.th/weblib/

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร : 02-312-6300 ต่อ 1418  

เว็บไซต์ http://lib.hcu.ac.th/index.php

โรงเรียนสา

เลขที่ 7 หมู่ 8 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์: +(66) 54781764

เว็บไซต์ http://www.saschool.ac.th/index.php

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เว็บไซต์ http://www.oar.ubu.ac.th/index.php

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

เว็บไซต์ http://www.lib.kmitl.ac.th/central/

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน): TGO
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้ง วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-9790 | โทรสาร : 02-143-8400 | อีเมล์ : info@tgo.or.th
เว็บไซต์ www.tgo.or.th

bottom of page