top of page

KKUL Carbon Footprint Activity

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการชดเชยคาร์บอน เข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 "The 8th PULINET National Conference – PULINET 2018" ซึ่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาคจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 - 11 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม

กับผลงาน "KKUL ก้าวสู่องค์กรประหยัดพลังงานด้วยกิจกรรมชดเชยคาร์บอน"

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะทำงานชดเชยคาร์บอน เข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ในการนำเสนอผลงาน ในกิจกรรม 8th KKUL Share & Learn 2017

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับ Carbon Offset Certificate

bottom of page