top of page

ภาพกิจกรรมต่างๆ

ถังขยะ รีไซเคิล

การติดตั้ง สวิทไฟแบบการกระตุก แบบเซ็นเซอร์ และเปลี่ยนหลอด LED

การปรับปรุงพื้นที่ต่างๆของห้องสมุด

กิจกรรมปลูกป่าสานสัมพันธ์ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

โครงการกาลพฤกษ์รวมใจ

         เข้าร่วมปลูกต้นกาลพฤกษ์ โครงการ "กาลพฤกษ์รวมใจ" ณ แปลงหญ้าอาหารสัตว์ ถนนหมายเลข 1 (ประตูสีฐาน-ตึกอธิการบดี) จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

รวมใจ มข. ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ

         โครงการ "รวมใจ มข. ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ" ณ สวนสัก ด้านหลังอุทยานวิทยาศาสตร์ ติดสนามฟุตบอลสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 24 มิถุนายน 2563

Share & Care For Green Library

         กิจกรรม Share & Care For Library จัดขึ้นที่สำนักหอสมุด บริเวณหน้าอาคาร 1 เมื่อปี พ.ศ.2559

กิจกรรมปลูกผักในโครงการห้องสมุดสีเขียว

36614443_10214956219352343_4039939864609

ประชุมคณะทำงานห้องสมุดสีเขียว

การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

line_229060105578296.jpg

สำนักหอสมุดเข้ารับประทานเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสม-

สวลีฯ

          สำนักหอสมุดเข้ารับประทานเกียรติบัตรเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

IMG20170809102953.jpg

ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

21616355_1338902776220941_12640675801782

กิจกรรมชดเชยคาร์บอนประเภทองค์กร

     สำนักหอสมุดเข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ประเภทองค์กร วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

27355564_1456654924445725_56436541195248

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน ห้องสมุดสีเขียว

    สำนักหอสมุดเข้ารับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานขยายผลการพัฒนา ห้องสมุดสีเขียวสู่ชุมชนและสังคม วันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2561

IMG20190515082433.jpg

คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน

           สำนักหอสมุดดำเนินงานกิจกรรมปลูกฃป่า มข. หัวใจไร้คาร์บอน ในโครงการห้องสมุดสีเขียว ณ บริเวณพื้นที่ป่ายางนาข้างสนามฟุตบอลสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

53459798_10205666402174739_4252971707075

การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Happy Healthy Day

      โครงการห้องสมุดสีเขียว เข้าร่วมกิจกรรม 10 คณะหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นคณะหน่วยงานเป้าหมายในโครงการ ปี พ.ศ. 2562

26733577_2089309527762656_47650861013089

Pulinet 2018

           สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรม Pulinet 2018

1579060822586.jpg

KKU Maker Green Festival 2020

     สำนักหอสมุด และเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เข้าร่วมงาน KKU Maker Green Festival 2020 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

line_50970039091700.jpg

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ

      กิจกรรมจัดขึ้น ณ วัดจันทราราม ต. เวียงเก่า อ. เวียงเก่า จ. ขอนแก่น วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

1581510370106.jpg

งานแถลงข่าว KKU Maker Green

   โครงการห้องสมุดสีเขียว เข้าร่วมงานแถลงข่าว งาน KKU Maker Green ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี ปี พ.ศ. 2563

1580785340467.jpg

Open House

   โครงการห้องสมุดสีเขียว เข้าร่วมงาน Open House จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปี พ.ศ. 2563

bottom of page